Eindejaarskorting 🎆🍾

Algemene voorwaarden

Let op: aan deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg een jurist als je twijfelt over de inhoud ervan.  

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel   6 - Uitvoering van de overeenkomst

Artikel   7 - Levering

Artikel 7A - Verpakking en transport

Artikel   8 - Onderzoek, reclamaties

Artikel   9 - Prijzen

Artikel 10 - Betaling en incassobeleid

Artikel 11 - Garantie

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

Artikel 13 - Beperking en aansprakelijkheid

Artikel 14 - Risico-overgang

Artikel 15 - Overmacht

Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 17 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Artikel 18 - Klachten

Artikel 19 - Toepasselijk recht

Artikel 1 - Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Woon-Inc is een website van Woensdregt Sales & Marketing.
 3. Consument: Natuurlijk persoon die (niet) handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 4. Koper: De Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 5. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Woensdregt Sales & Marketing.
 7. Producten: de producten die door Woensdregt Sales & Marketing worden aangeboden zijn hobby-artikelen.
 8. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper gekocht zijn van Woensdregt Sales & Marketing.
 9. Website: de website die Woensdregt Sales & Marketing gebruikt is https://www.Quality-sport.nl

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Quality-sport, onderdeel van Woensdregt Sales & Marketing;

Gevestigd te: Koudenhovenseweg Zuid, 5641AB Eindhoven

E-mailadres: Quality-sport@gmail.com

KvK-nummer: 82222940

Btw-identificatienummer: Op aanvraag

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Woensdregt Sales & Marketing en iedere overeenkomst tussen Woensdregt Sales & Marketing en een Koper en op elk product dat door Woensdregt Sales & Marketing wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Woensdregt Sales & Marketing, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Woensdregt Sales & Marketing aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Woensdregt Sales & Marketing zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op alle met Woensdregt Sales & Marketing overeengekomen opdrachten zijn slechts de algemene voorwaarden van Woensdregt Sales & Marketing van toepassing. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Woensdregt Sales & Marketing is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolg overeenkomsten met Koper.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het Aanbod

 1. Alle door Woensdregt Sales & Marketing gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. De door Woensdregt Sales & Marketing gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Woensdregt Sales & Marketing is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Woensdregt Sales & Marketing een factuur stuurt op basis van hetgeen door Koper is afgenomen en ter plekke is schriftelijk is vastgelegd. Niettemin heeft Woensdregt Sales & Marketing het recht een overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Woensdregt Sales & Marketing gegronde reden te weigeren
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Woensdregt Sales & Marketing niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Woensdregt Sales & Marketing kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 4. Levertijden op de website van Woensdregt Sales & Marketing zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Woensdregt Sales & Marketing niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. In beginsel worden er geen aanbiedingen gedaan. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe zoals aangegeven in het aanbod.

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een aanbod van Woensdregt Sales & Marketing heeft aanvaard door het betreffende product te betalen.
 2. Een Aanbod kan door Woensdregt Sales & Marketing via de webshop gedaan worden.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Woensdregt Sales & Marketing, zal Woensdregt Sales & Marketing de overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Woensdregt Sales & Marketing daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 5. Woensdregt Sales & Marketing is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Afspraken of overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde personeelsleden, te werk gestelde of ingehuurde personen van Woensdregt Sales & Marketing die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken over een schriftelijke volmacht.
 7. Consumenten kunnen binnen 14 dagen herroeping doen gelden. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien Koper een bedrijf betreft.

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Woensdregt Sales & Marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Woensdregt Sales & Marketing het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Woensdregt Sales & Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Woensdregt Sales & Marketing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Woensdregt Sales & Marketing zijn verstrekt, heeft Woensdregt Sales & Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 4. Woensdregt Sales & Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Woensdregt Sales & Marketing is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Woensdregt Sales & Marketing bekend was.
 5. Koper vrijwaart Woensdregt Sales & Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.

Artikel 7 - Levering

 1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van Leverancier.
 2. Verzending van de producten is gratis.
 3. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet (tijdig) is ontvangen door Woensdregt Sales & Marketing of er door andere omstandigheden buiten de macht van Woensdregt Sales & Marketing enige vertraging ontstaat, heeft Woensdregt Sales & Marketing recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Woensdregt Sales & Marketing schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 5. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Woensdregt Sales & Marketing gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 6. Indien Woensdregt Sales & Marketing gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Woensdregt Sales & Marketing ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien Woensdregt Sales & Marketing een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen dan via de website opgegeven. Deze termijn is afhankelijk van de levertijd van Leverancier.
 8. Woensdregt Sales & Marketing is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Woensdregt Sales & Marketing is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 9. Koper is zelf verantwoordelijk voor de invoer en het afdragen van de BTW en de eventuele invoerrechten van de door Koper afgenomen producten.

Artikel 7A - Verpakking en transport

 1. Woensdregt Sales & Marketing verbindt zich jegens de opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk (te laten) verpakken door Leverancier en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (BTW), exclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief/factuur geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
 4. Koper wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbrekende of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Woensdregt Sales & Marketing niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door een Koper niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden  ontleend. Indien Koper invoerrechten dient te betalen komen deze kosten geheel voor rekening en risico van Koper. Ook aan een wijziging van eventuele kwaliteitsvoorschriften en/of aan door derden gemaakte bezwaren tegen de zaken op de grond van octrooien, merken en andere rechten kan niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend.
 5. Het molestrisico komt steeds ten laste van Koper.

Artikel 8 - Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Woensdregt Sales & Marketing erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper, noch door een foutief gegeven advies van Koper aan de klanten van Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Woensdregt Sales & Marketing te worden gemeld op sanitaircleaner@gmail.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen één maand na de ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Indien Koper wenst gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Woensdregt Sales & Marketing op de wijze zoals door Woensdregt Sales & Marketing aangegeven. Het retourneren van zaken staat uitsluitend ter beoordeling van Woensdregt Sales & Marketing.
 5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij indien dit naar het oordeel van Woensdregt Sales & Marketing noodzakelijk is, het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Woensdregt Sales & Marketing, conform de retourinstructies van Woensdregt Sales & Marketing.
 6. Terugbetaling geschiedt uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen met Woensdregt Sales & Marketing.
 7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het retour verzoek. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Koper zijn reclamerecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit aan Woensdregt Sales & Marketing te wijten is, zal Woensdregt Sales & Marketing na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende product(en) nasturen via Leverancier dan wel de resterende order annuleren (met restitutie van het teveel betaalde). De ontvangstbevestiging van de producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de afwijkende omvang van de levering kan niet verhaald worden op Woensdregt Sales & Marketing.
 10. Reclamatie is niet mogelijk indien Koper zelf de verkeerde producten heeft besteld, dan wel verkeerde verwachtingen had van het betreffende product.

Artikel 9 - Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor consumenten wordt de prijs exclusief btw getoond.
 3. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en  uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van aankomst, afscheep of aflevering komen ten gunste respectievelijk ten laste van Koper.
 4. Indien sprake is van producten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Woensdregt Sales & Marketing geen invloed heeft, kan Woensdregt Sales & Marketing deze producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 5. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door Woensdregt Sales & Marketing naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

Artikel 10 - Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient vooraf per bankoverschrijving te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum gemeld te worden maar schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient deze kosten ineens, te voldoen via de op de webshop aangegeven betalingsmiddelen. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Woensdregt Sales & Marketing een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 4. Woensdregt Sales & Marketing heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Woensdregt Sales & Marketing kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Woensdregt Sales & Marketing kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen zal Koper eerst een schriftelijke herinnering ontvangen alvorens zij in verzuim raakt, waarna zij een aanmaning ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over de gevolgen van het ingetreden verzuim.
 6. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Woensdregt Sales & Marketing zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 7. Indien Woensdregt Sales & Marketing meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 - Garantie

 1. Woensdregt Sales & Marketing staat er niet voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Woensdregt Sales & Marketing staat niet in voor het bestaan van gebreken aan het geleverde, doch streeft Woensdregt Sales & Marketing ernaar, en zal hij zich inspannen het geleverde conform de  overeenkomst te leveren. De feitelijke houdbaarheid van houdbare producten kan niet gegarandeerd worden.
 2. De hierboven genoemde garantie geldt voor de reikwijdte en gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Woensdregt Sales & Marketing is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Koper en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. Alle door Woensdregt Sales & Marketing aangeboden producten zijn voorzien van een CE-markering, alsmede de naam en het adres van de fabrikant.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Woensdregt Sales & Marketing de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Woensdregt Sales & Marketing, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging, verbindt Koper zich de vervangen zaak aan Woensdregt Sales & Marketing te retourneren en de eigendom aan Woensdregt Sales & Marketing te verschaffen indien dit door Woensdregt Sales & Marketing wordt vereist voor terugbetaling.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Woensdregt Sales & Marketing, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.
 6. Indien de door Woensdregt Sales & Marketing verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.
 7. Woensdregt Sales & Marketing wijst er op dat op bepaalde producten, waaronder uiterlijke verzorgingsproducten een beperkte houdbaarheidsdatum rust, welke te allen tijde op het betreffende product staat vermeld. Koper dient rekening te houden met deze houdbaarheidstermijn waarbinnen de kwaliteit en veiligheid van het product conform de garantie van de producent gegarandeerd kan worden.
 8. Bij vragen over de toepassing van verzorgingsproducten en de uitwerking van bepaalde ingrediënten, en de geschiktheid ervan voor Koper, kan Koper zich met vragen in algemene zin wenden tot Woensdregt Sales & Marketing, of concreet advies vragen aan zijn eigen (huis)arts.

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

 1. Woensdregt Sales & Marketing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Woensdregt Sales & Marketing bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zover deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Woensdregt Sales & Marketing gesloten overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Woensdregt Sales & Marketing bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Woensdregt Sales & Marketing op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Woensdregt Sales & Marketing de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Woensdregt Sales & Marketing behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 - Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van overeenkomst door Woensdregt Sales & Marketing leidt tot aansprakelijkheid van Woensdregt Sales & Marketing jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Woensdregt Sales & Marketing in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per situatie.
 2. De aansprakelijkheid van Woensdregt Sales & Marketing beperkt zich voorts tot het kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of de vervanging van die zaak - of een onderdeel daarvan - een en ander ter beoordeling van Woensdregt Sales & Marketing.
 3. . Woensdregt Sales & Marketing is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Woensdregt Sales & Marketing geleverde producten. Voor consumenten strekt de beperking tot hetgeen is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 4. Woensdregt Sales & Marketing is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Woensdregt Sales & Marketing is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Woensdregt Sales & Marketing staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Woensdregt Sales & Marketing verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Woensdregt Sales & Marketing vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Woensdregt Sales & Marketing binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 8. Woensdregt Sales & Marketing wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Kopers en derden die door het gebruik van de producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De producten dienen enkel en alleen conform de gebruiksinstructies gebruikt te worden en nooit meer dan de dagelijkse hoeveelheid overschrijden. Ingeval van medicijngebruik dient Koper te allen tijde zijn huisarts raadplegen.
 9. Enig advies dat over het gebruik van de producten wordt gegeven door Woensdregt Sales & Marketing is slechts algemeen en vrijblijvend van aard. Elke Koper dient zelf op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of het product voor hem geschikt is. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de (huis)arts van Koper voor een beoordeling voor het gebruik in het specifieke geval.
 10. De uiterlijke verzorgingsproducten alsmede elektrische apparaten dienen buiten bereik van jonge kinderen gehouden te worden. Daarnaast dienen de producten bewaard te worden volgens de gebruiksvoorschriften per product bepaald. Woensdregt Sales & Marketing raadt aan om een deskundige te raadplegen alvorens de uiterlijke verzorgingsproducten te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en bij twijfel over overgevoeligheid voor één van de ingrediënten.

Artikel 14 - Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de zaken het magazijn van Woensdregt Sales & Marketing verlaten. Ook indien de zaken in de macht van Koper en/of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op Koper. 

Artikel 15 - Overmacht

 1. Woensdregt Sales & Marketing is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Woensdregt Sales & Marketing, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatie faciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Woensdregt Sales & Marketing en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Woensdregt Sales & Marketing buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Woensdregt Sales & Marketing heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Woensdregt Sales & Marketing zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Woensdregt Sales & Marketing ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Woensdregt Sales & Marketing gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Woensdregt Sales & Marketing berusten uitsluitend bij Woensdregt Sales & Marketing en worden niet overgedragen aan Koper en/of Gebruiker.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Woensdregt Sales & Marketing rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Woensdregt Sales & Marketing. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Woensdregt Sales & Marketing opgeleverde zaken, dient Woensdregt Sales & Marketing expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Woensdregt Sales & Marketing rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Indien Koper een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Woensdregt Sales & Marketing vaststelt, of anderszins een vermoeden heeft van een (mogelijke) inbreuk op de IE-rechten en auteursrechten, stelt Koper Woensdregt Sales & Marketing hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

Artikel 17 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Woensdregt Sales & Marketing gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Woensdregt Sales & Marketing de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan Quality-sport@gmail.com
 2. Indien Woensdregt Sales & Marketing op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 18 - Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van Woensdregt Sales & Marketing of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via Quality-sport@gmail.com met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Woensdregt Sales & Marketing de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Woensdregt Sales & Marketing zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 - Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Woensdregt Sales & Marketing en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Woensdregt Sales & Marketing is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Woensdregt Sales & Marketing en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.